Investigació sobre COVID-19

Cal fer molta recerca per conèixer com actua el virus SARS-CoV-2 i trobar un tractament efectiu per la COVID-19.

Per això, els nostres professionals –viròlegs, immunòlegs, internistes, biòlegs moleculars, oncòlegs radioteràpics, epidemiòlegs, bioinformàtics, pneumòlegs, nefròlegs, farmacòlegs, enginyers, neuròlegs, psiquiatres, cardiòlegs, patòlegs, oncòlegs, intensivistes, anestesistes, cirurgians, etc. - posant de manifest novament el seu compromís amb el progres de la ciència i la medicina, estan treballant en més de 80 iniciatives de recerca, buscant els recursos i finançament necessaris per a poder-les desenvolupar.

En què estem treballant:

 • En estudis per conèixer el mecanisme de la malaltia, factors pronòstics i evolució
 • En la validació clínica de dispositius per a ús clínic o de seguiment de la població durant el període de desconfinament
 • En assajos per validar l’eficàcia de diferents fàrmacs per a tractar pacients COVID-19
 • En estudis per tractar d’estratificar malalts segons la seva evolució o l’afectació en col·lectius concrets, com en dones embarassades o persones amb síndrome de Down
 • En la recerca de mètodes de tractament complementari en el tractament de la COVID 19, com per exemple la radioteràpia.
 • En la recerca de nous marcadors per al millor diagnòstic de la malaltia.
 • En la recerca dels efectes de la pandèmia en la salut mental
 • A més, participem en importants assaigs clínics multicèntrics amb altres grans hospitals: Puerta de Hierro (Madrid), Hospital de Sant Pau, Hospital Germans Trias i Pujol, etc.

Vols saber més?

T’expliquem alguns dels projectes

 • Nova tècnica diagnòstica i pronòstica per al COVID-19
  La idea del projecte és buscar un mètode d'aproximació de diagnòstic i pronòstic de COVID-19 que sigui assequible, ràpid i fiable, mitjançant la intel·ligència artificial. Aquesta malaltia afecta principalment els pulmons, i el seu grau d'afectació té tant implicació diagnòstica com pronòstica, motiu pel qual se li realitzen plaques de tòrax a la quasi totalitat de pacients en els quals se sospita la malaltia. Estem recopilant la major quantitat possible de radiografies simples de tòrax per comparar-les amb resultats de test genètics de virus SARS-CoV-2, i així poder entrenar un algoritme d'aprenentatge profund que serà capaç de diferenciar els casos positius dels negatius abans dels resultats de el test, i fins i tot en aquells positius, poder fer una aproximació del pronòstic del pacient.
 • Estudi de la resposta immunitària en pacients que hagin resolt la infecció i incidència dels tractaments immunosupressors
  El control de la infecció per SARS-CoV-2 es fonamenta en el desenvolupament d'una resposta immunològica eficaç enfront de virus i en l'aparició i manteniment de limfòcits T de memòria que puguin activar-se si el virus reapareix. La generació de limfòcits T de memòria també és necessària per assegurar l'eficàcia de les estratègies de vacunació. Mitjançant tècniques cel·lulars (ELISPOT, citometria de flux) estudiarem les característiques de la resposta immunitària en pacients que hagin resolt la infecció, independentment de les seves manifestacions clíniques. A més, analitzarem l'evolució de la infecció i la resposta immunitària en pacients amb malalties inflamatòries cròniques per estudiar si els tractaments immunosupressors (biològics o farmacològics) han pogut tenir alguna incidència, positiva o negativa, en el curs de la infecció i en la instauració de la memòria immunològica.
 • Sistema de monitorització remota de pacients COVID19
  Monitorització remota de població amb símptomes de la malaltia CoVid19 mitjançant dispositiu wearable lowcost amb captura de dades fisiològics, la seva anàlisi i representació (Data Analytics) i ús d'Intel·ligència artificial per al càlcul i previsió del comportament, expansió i progressió de la malaltia. Volem conèixer en temps real i de manera telemàtica l'estat dels infectats per CoVid19. Aquest recull i processament de dades georeferenciades, dotaria a les autoritats sanitàries i civils d'una eina de control de l'estat de l'actual pandèmia, previsió a futur de la seva propagació i generació d'una base de dades, que seria una eina que ajudaria en l'estudi del comportament i solució a la pandèmia generada pel CoVid19.
 • Caracterització de respostes d’anticossos específics del virus en pacients amb COVID-19 i generació d'anticossos monoclonals específics de SARS-CoV-2
  Les dades disponibles semblen indicar que hi ha respostes d’anticossos protectors que es generen durant el COVID-19. Tanmateix, estudis addicionals posen de manifest la naturalesa fluctuant d’aquestes respostes. De fet, els informes de seguiment sobre pacients infectats durant l'epidèmia de SARS de 2003 van indicar que els anticossos i les cèl·lules B de memòria eren específiques del virus i eren indetectables majoritàriament 6 anys després de la infecció. En aquest escenari, és important generar alternatives a les vacunes per a la prevenció i tractament del COVID- 19.
 • Dinàmica del perfilat i identificació d'expressions gèniques de pacients d’alt risc per COVID-19 greu
  L’objectiu principal d’aquest projecte és determinar el perfil transcriptòmic dinàmic del pacient adult hospitalitzat per COVID-19 i caracteritzar el subgrup que desenvolupa la malaltia greu. L’objectiu secundari serà establir una signatura gènica capaç de discriminar, en la línia de base, el grup que desenvoluparà complicacions i, per tant, contribuir a la filogenia del virus. A més, mitjançant les eines específiques d’avaluar seqüències de virus, volem contribuir a l'estudi epidemiològic genòmic del SARS-CoV-2.
 • Doble estratègia per inhibir el cicle infecciós de SARSCoV-2
  Un gran desafiament és trobar solucions terapèutiques que arribin ràpidament als pacients afectats per tal de reduir la morbiditat i la mortalitat de la SARS-CoV2 que és altament contagiós. Aquest estudi té com a objectiu identificar medicaments antivirals que interfereixin amb el cicle infecciós de la SARS-CoV2 bloquejant dues fases diferents de l'entrada de virus en la cèl·lula humana. Intentem accelerar el descobriment de fàrmacs antivirals mitjançant l'estratègia de "drug re-profiling" que permet reassignar medicaments existents al tractament de COVID-19 .
 • Predicció de complicacions respiratòries en pacients amb COVID- 19 mitjançant estratègies -òmiques
  Es pretén obtenir una eina clínica efectiva mitjançant tècniques de metabolòmica i transcriptòmica per avaluar la possible aparició de complicacions respiratòries en pacients amb COVID-19. Aquesta eina permetrà estratificar els pacients segons el risc de deteriorament respiratori del que podria tenir un impacte favorable en el seu pronòstic, ajudant a prendre decisions clíniques i terapèutiques, així com optimitzar l'ús dels recursos disponibles. Addicionalment, els resultats de el projecte permetran obtenir informació mecanística sobre el desenvolupament de síndrome de destret respiratori agut en pacients amb COVID-19.
 • Caracterització clínica de la infecció per COVID19: Estratificació pronòstica i complicacions
  Es volen crear escales d'estratificació de risc de mala evolució en pacients infectats per COVID19 i el perfil evolutiu dels malalts. Així mateix, valorar l'efectivitat dels tractaments i de les proves diagnòstiques, avaluant l'accessibilitat, equitat, variabilitat i costos. Aquest estudi es durà a terme mitjançant la informació extreta manual i automàticament de la història clínica electrònica de paràmetres com ara antecedents epidemiològics, inici de símptomes, manifestacions clíniques, proves realitzades, tractaments i evolució fins a 3 mesos després de l'alta. Posteriorment, s'analitzarà mitjançant models clàssics de supervivència, regressió logística, models generalitzats lineals i també anàlisi mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial que avaluïn el risc de mala evolució.